De outfit voor je benen - iedere maand twee panty's om van te houden

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Laatste update: 18 april 2024

GBE&W SAS is voornamelijk actief in de distributie van producten die zijn gereserveerd voor abonnees. De abonnementen op de Gambettes Box die GBE&W SAS aanbiedt, worden afgesloten via de website Gambettesbox.com (hierna de Site genoemd). Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen bij het contract met betrekking tot de "Gambettes Box". Door het enkele feit dat zij haar bestelling op de Site valideert, verklaart de Abonnee dat zij de voorwaarden van deze bestelling en het geheel van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Deze voorwaarden zijn van toepassing in hun bepalingen op de dag van inschrijving volgens hun bewoordingen op de Site. Zij kunnen echter aan verandering onderhevig zijn.

GBE&W behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie van de Algemene Voorwaarden (AV) te wijzigen, na grondige voorbereiding en rekening houdend met juridische, jurisprudentiële en/of technische ontwikkelingen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, adviseert GBE&W de klant om regelmatig de AV, het Privacybeleid en de Wettelijke Bepalingen van de Website te lezen. De Algemene Voorwaarden die gelden voor een bestelling, zijn degene die de klant heeft geaccepteerd op het moment van bestellen. Bovendien moet de weigering van de nieuwe Algemene Voorwaarden expliciet zijn. Zonder een duidelijke uiting van wil vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 1 - De onderneming

Gambettesbox.com wordt uitgegeven door GBE&W SAS, dat een kapitaal heeft van 30.000 euro en geregistreerd is in het Handels- en beroepsregister, RCS, van Parijs op het nummer 789533353 en met intracommunautair btw-nummer: FR42 789 533 353,  het hoofdkantoor is gevestigd op 13 boulevard de Rochechouart in Parijs (75009).

Artikel 2 - Doel

Centraal staat hier het nemen van een abonnement dat recht geeft op de dienst van Gambettes Box. Deze dienst bestaat uit de maandelijkse uitzending van een "box" die bestaat uit panty's of soortgelijke producten alsmede diverse andere producten (textiel). Let op: in de maanden juni, juli en augustus bevat de box geen panty's.

Artikel 3 - Rechtsbevoegdheid

Om zich te kunnen abonneren op de Gambettes Box is het noodzakelijk om niet alleen meerderjarig, maar ook wettelijk bevoegd te zijn.

Artikel 4 - Abonnementsovereenkomst

De abonnementsovereenkomst die het onderwerp is van deze algemene verkoopvoorwaarden bestaat uit de verzending per kalendermaand van een "box" die bestaat uit twee panty's of soortgelijke producten, alsmede uit verschillende andere producten. Door zich te abonneren op een van de abonnementsformules van Gambettes Box, aanvaardt de Abonnee de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Abonnee erkent dat zij deze zonder voorbehoud en met volledige kennis van zaken heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Om een goede administratie van het abonnement op een van de Gambettes Box-abonnementen te waarborgen, wordt een formulier aan de Abonnee voorgelegd dat de Abonnee moet invullen met zijn of haar persoonlijke gegevens. De informatie die aan GBE&W SAS wordt verstrekt, moet correct zijn en de Abonnee moet ervoor zorgen dat deze informatie klopt op het moment van inschrijving. Indien er sprake is van invoerfouten kan GBE&W SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor deze invoerfouten en de gevolgen.

Artikel 5 - Geografisch gebied

De Gambettes Box is alleen beschikbaar in Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Italië, Zweden en Nederland. Abonnementen die niet aan deze geografische voorwaarde voldoen, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Artikel 6 - Toegang tot de dienst

De site Gambettesbox.com is in principe zeven dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk voor de Abonnee, behalve in geval van onderbreking, al dan niet vrijwillig, met name voor onderhoudsdoeleinden of overmacht. Aangezien GBE&W SAS in feite door haar activiteit gebonden is aan een inspanningsverplichting, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, van welke aard dan ook, als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website Gambettesbox.com.

Artikel 7 - Abonnement

Wij bieden vier abonnementen aan voor de Gambettes Box: een maandelijks abonnement met een maandelijkse betaling dat maandelijks opzegbaar is, een maandelijks abonnement met een maandelijkse betaling met een verplichte verbintenisperiode, en een driemaandelijks of halfjaarlijks cadeau-abonnement met een eenmalige betaling.

- Maandelijks abonnement, met maandelijkse betaling.

Het maandelijkse abonnement abonneert de Abonnee op de maandelijkse verzendservice van een box totdat een partij besluit om dit contract te beëindigen. Door het accepteren van dit aanbod accepteert de Abonnee een maandelijkse bankafschrijving van een bedrag dat bij je eerste bestelling is vastgesteld. De automatische afschrijvingen vinden plaats tussen de 20ste van de voorgaande maand en de 2e van de desbetreffende maand. Abonnees ontvangen de box tussen de tiende en de vijfetwintigste van de maand.

Indien het abonnement de maanden juni, juli en augustus omvat, ontvangt de Abonnee in plaats van de normaal te ontvangen panty's zomerkleding tegen hetzelfde tarief.

In het geval van een dubbele box of een tripel box, zal het afgeschreven bedrag het dubbele of drievoudige zijn van de prijs van het maandelijkse abonnement dat gewoonlijk door de klant wordt betaald. Het wordt afgeschreven gedurende de eerste van de twee (2) of drie (3) maanden waarop dit betrekking heeft.

De Abonnee kan haar maandabonnement te allen tijde opzeggen overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en deze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te aanvaarden.

- Abonnement met maandelijkse betaling voor een bindende periode.

Bij sommige promotionele aanbiedingen bevatten een verplichte verbintenisperiode. Het abonnement voor een bindende periode geeft je de mogelijkheid om jezelf of een derde partij voor onbepaalde tijd in te schrijven voor een bindende minimale verbintenisperiode. De betaling van dit abonnement vindt plaats aan het einde van elke maand voor de Box van de volgende maand. Dit abonnement wordt alleen aangeboden tijdens promoties en is niet permanent beschikbaar op de website van Gambettes Box. De klant zal op de hoogte worden gehouden in geval van promotionele aanbiedingen. Om te kunnen profiteren van een promotionele aanbieding met een minimale abonnementsperiode, zal de Klant niet in staat zijn om zijn abonnement op te zeggen voor het einde van de vastgestelde verplichte periode. Aan het einde van deze verplichte periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. De Klant kan zich dan te allen tijde uitschrijven.

- Het kwartaalabonnement cadeau geven, met een éénmalige betaling.

Het kwartaalabonnement geeft je de mogelijkheid om zelf een derde partij in te schrijven voor een periode van drie maanden. De betaling van dit abonnement gebeurt in één keer. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te hebben aanvaard.

Indien het abonnement de maanden juni, juli en augustus omvat, ontvangt de Abonnee in plaats van de normaal te ontvangen panty's zomerkleding tegen hetzelfde tarief.

- Het halfjaarlijkse abonnement cadeau geven, met een éénmalige betaling.

Met dit abonnement  kun je een andere partij voor een periode van zes maanden inschrijven. De betaling van dit abonnement gebeurt in één keer. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en deze dus zonder voorbehoud en met kennis van zaken te hebben aanvaard.

Indien het abonnement de maanden juni, juli en augustus omvat, ontvangt de Abonnee in plaats van de normaal te ontvangen panty's zomerkleding tegen hetzelfde tarief.

Artikel 8 - Abonnement op de nieuwsbrief

Door de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de inschrijving op een van de abonnementsformules van de Gambettes Box geeft de Abonnee GBE&W SAS de toestemming om hem/haar e-mails te sturen naar het adres dat hij/zij bij de inschrijving heeft opgegeven. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan op elk moment via "Mijn account" of door contact op te nemen via [email protected].

Artikel 9 - Afmelden

Alleen abonnees met een maandabonnement kunnen zich afmelden. De Abonnee kan zijn maandabonnement te allen tijde opzeggen via "Mijn account". De opzegging moet plaatsvinden vóór de automatische incasso aan het einde van de maand. Gebeurt dit na het automatisch incasso, dan wordt de bestelling geacht te zijn voltooid voor die betreffende maand. De opzegging wordt dan in aanmerking genomen voor de volgende maand. De uitschrijving kan ook voortvloeien uit de beslissing van GBE&W SAS overeenkomstig de voorwaarden die in het artikel met betrekking tot de deactivering van een klantenrekening zijn vastgelegd. In geval van uitschrijving verliest een klant, die vanwege zijn anciënniteit een abonnement tegen een lagere prijs geniet, dit privilege en zal hij het huidige tarief moeten betalen als hij zich opnieuw wil inschrijven.

Bij een abonnement met een verplichte verbintenisperiode kan de Abonnee zich na afloop van de verbintenisperiode uitschrijven.

Artikel 10 - Deactivering van de account

In het geval dat de verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet worden nagekomen, bij betalingsproblemen bij een bestelling, als er bij het aanmaken van de account verkeerde informatie wordt verstrekt of als er handelingen worden verricht die de belangen van Gambettes Box kunnen schaden, behoudt de onderneming zich het recht voor om de toegang tot de dienst Gambettes Box op te schorten of om, afhankelijk van de ernst van de handelingen, het abonnement en de account te beëindigen. Het Bedrijf behoudt zich ook het recht voor om te weigeren een contract te sluiten met een Klant die voor dergelijke handelingen is uitgesloten of gesanctioneerd.

Artikel 11 - Tarieven en betaling

De tarieven voor de maandelijkse levering van de box vind je op Gambettesbox.com, inclusief BTW. Tarieven zijn onder voorbehoud. Tarieven kunnen wijzigen. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die verband houden met nieuwe Abonnementen, maar ook op reeds lopende Abonnementen. Indien er sprake is van een reeds lopend Abonnement, wordt de Klant hiervan, conform de wetgeving, minimaal één maand vóór de inwerkingtreding van deze wijziging per e-mail op de hoogte gebracht.

De betaling geschiedt met een creditcard of via iDeal. De betalingen worden beveiligd door middel van encryptie van de gegevens om te voorkomen dat deze informatie door een derde partij wordt onderschept. Het bedrijf GBE&W SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen. Binnen drie dagen na ontvangst van de abonnementsaanvraag wordt een verzoek tot het afschrijven van het bedrag op de bankrekening naar de betalende organisatie gestuurd. Het contract wordt gesloten na ontvangst van de machtiging om de afschrijving te kunnen doen door de betalende organisatie. In overeenstemming met de geldende regelgeving worden de bankgegevens van de Abonnees niet door GBE&W SAS bewaard.

Artikel 12 - Bewijsstukken

De Abonnee erkent de geldigheid en de bewijskracht van de door GBE&W SAS bijgehouden elektronische uitwisselingen en archieven en geeft toe dat deze elementen dezelfde bewijskracht krijgen als een handgeschreven document dat op handgeschreven wijze is ondertekend overeenkomstig de Franse Wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 tot aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologieën met betrekking tot elektronische handtekeningen.

Artikel 13 - De levering van producten

De maandelijkse postdienst van Gambettes Box bestrijkt alleen het in het artikel "geografisch gebied" genoemde geografische gebied, d.w.z. Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Groot-Brittanië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Italië, Zweden en Nederland. De Boxen worden maandelijks aan de Abonnees geleverd op het adres dat staat in "Mijn account" en dat de Abonnee op het moment van inschrijving heeft ingevuld. In het geval van een adreswijziging is het de verantwoordelijkheid van de Abonnee om de adresgegevens 15 dagen voor het begin van de nieuwe maand te wijzigen via "Mijn account". GBE&W SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering en de gevolgen daarvan. Als het pakket wordt teruggestuurd naar GBE&W SAS, zal een tweede levering worden gedaan op kosten van de Abonnee. Als het pakket weer naar de afzender wordt geretourneerd, vindt er geen nieuwe levering plaats. Gambettes Box is niet verantwoordelijk voor vertraging van de levertijd en eventuele gevolgen hiervan.

Artikel 14 - Terugbetaling

Elk voorbehoud met betrekking tot de Box en de inhoud ervan moet binnen 3 dagen na ontvangst van de Box worden gemeld. Zodra het defect aan de box is ontdekt, kan de Abonnee een nieuwe Box krijgen binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien de Box niet meer op voorraad is, kan de Abonnee de Box voor de volgende maand gratis verkrijgen. De afwezigheid of gebrekkigheid van een product in de Box zal aanleiding geven tot een omruiling voor hetzelfde product volgens de beschikbare voorraden, of voor een ander product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van GBE&W SAS beperkt tot de maandelijkse waarde van het abonnement. Om onder deze voorwaarden een terugbetaling te verkrijgen, dient de Abonnee zijn keuze voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen kenbaar te maken.

Artikel 15 - Overmacht

GBE&W SAS kan niet worden beschouwd als verantwoordelijk voor de volledige of gedeeltelijke contractuele niet-nakoming als gevolg van een geval van overmacht, onafhankelijk van de wil van de onderneming. Een geval van overmacht heeft betrekking op elke gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle valt. Gambettes Box is gedurende de periode van een overmachtsgebeurtenis aansprakelijk voor enige tekortkomingen in de nakomen van contractuele verplichtingen. Gambettes Box zal echter haar best doen om gedurende deze periode naar beste vermogen te presteren.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

Alle elementen van de website Gambettesbox.com, de (audio)visuele elementen, maar ook de teksten, lay-outs, illustraties, foto's, documenten en andere elementen, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, en door handelsmerken en patenten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de elementen die toegankelijk zijn op Gambettesbox.com is ten strengste verboden.

Artikel 17 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende teksten in de consumentenwet en in het kader van verkoop op afstand beschikt de Abonnee over een bedenktijd van 14 dagen vanaf de aanvaarding van het abonnementsaanbod. De kennisgeving van de herroeping moet per post of per e-mail worden verstuurd naar GBE&W SAS op het adres dat vermeld wordt in artikel 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden. De termijn van veertien dagen is ook van toepassing in geval van herroeping na ontvangst van de box. Deze periode loopt vanaf de ontvangst van de maandbox. De goederen moeten worden geretourneerd in de originele conditie en verpakking. Elk product dat onvolledig, beschadigd en/of waarvan de verpakking beschadigd is, wordt niet teruggenomen, geruild of terugbetaald. En aangezien het abonnement voor één volledige doos per maand is, is de teruggave van de volledige box noodzakelijk. Indien van toepassing zal GBE&W SAS de Abonnee die de uitoefening van zijn herroepingsrecht heeft aangemeld binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping terugbetalen. De rekening van de Abonnee wordt opnieuw gecrediteerd met het bedrag dat is gedebiteerd. In het geval van een retourzending worden de kosten van verzending en/of verpakking niet gedekt door Gambettes Box.

Artikel 18  - Niet-conformiteit van de ontvangen producten

De bestelde panty('s) die niet in overeenstemming zijn met de bestelling of defect zijn, moeten in de originele conditie en verpakking, waaronder de originele kartonnen verpakking, teruggestuurd worden naar Gambettes Box. Artikelen die onvolledig, beschadigd, versleten, gebruikt of bevuild worden geretourneerd, worden niet geruild. Het is aan de Klant om een eventueel bewijs van de retourzending te bewaren. Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal Gambettes Box het/de identieke product(en) aan de klant terugsturen en de verzendkosten voor de terugzending binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde producten vergoeden. Het ontvangen van deze terugbetaling op de rekening van de Klant kan per bank verschillen.

Artikel 19 - Informatie en vrijheid

De informatie die bij de inschrijving aan de Abonnee wordt gevraagd in de vragenlijst is noodzakelijk voor de goede verwerking van de bestelling en kan worden gedeeld met de contractuele partnerleveranciers van Gambettesbox.com die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. In overeenstemming met het geldende recht heeft de Abonnee het recht zich te verzetten tegen gegevens die op hem betrekking hebben, deze in te zien en te corrigeren. De Abonnee kan verlangen dat alle informatie over hem/haar die foutief, verouderd of onvolledig is of waarvan de inzameling of het gebruik voor communicatie verboden is, wordt gewijzigd, aangevuld, verduidelijkt of verwijderd. Om dit recht uit te oefenen, schrijft de Abonnee ons eenvoudigweg op onze contactpagina. Wij behouden ons het recht voor om de statistieken van de door Abonnees ingevulde formulieren te gebruiken om onze dienstverlening en die van onze partners te optimaliseren.

Artikel 20 - Verantwoordelijkheid

GBE&W SAS kan, in haar hoedanigheid van derde, niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de partnersites van Gambettes Box, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld in geval van een conflict tussen de Abonnee en een partnersite of een partnermerk. De informatie die de Abonnee in staat stelt zich te identificeren, zoals de login en het wachtwoord, is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie kan enkel gewijzigd worden op initiatief van de Abonnee of Gambettesbox.com, in het bijzonder indien de Abonnee zijn of haar wachtwoord vergeet. De Abonnee is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar identificatie-elementen, hij of zij is verplicht deze geheim te houden. Gambettesbox.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige openbaarmaking van zijn kant. Elke bestelling die met behulp van de ID en het wachtwoord van de Abonnee wordt geplaatst, wordt geacht door de Abonnee te zijn geplaatst. Gambettesbox.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de Abonnee en dus voor het gebruik van dergelijke gegevens door een derde. GBE&W SAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met name als gevolg van het gebruik van de geabonneerde diensten; of het nu gaat om schade aan de reputatie, het imago of het verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de door Gambettesbox.com aangeboden diensten.

Artikel 21 - Vrijwaringsclausule

Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden op grond van een wet of verordening of een definitieve rechterlijke beslissing ongeldig zouden worden verklaard, zouden de overige bepalingen hun kracht en reikwijdte behouden.

Artikel 22 - Overdracht van rechten en verplichtingen

In geval van gehele of gedeeltelijke verkoop van GBE&W SAS blijven de contracten tussen de Abonnee en GBE&W SAS en/of de opvolgers en rechtverkrijgenden bindend tussen de partijen. Contracten aangegaan door GBE&W SAS mogen niet worden overgedragen door de Abonnee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBE&W SAS. De contracten, rechten en verplichtingen van GBE&W SAS kunnen in ieder geval worden overgedragen zonder voorafgaande toestemming van de Abonnee.

Artikel 23 - Advertentie op de website Gambettesbox.com

GBE&W SAS is vrij om reclame op de website te tonen, en heeft volledige vrijheid van keuze wat betreft de lay-out van deze advertenties, de adverteerders en de weergave van deze advertenties.

Artikel 24 - Bemiddeling

De Europese Commissie heeft, in overeenstemming met artikel 14 van het Reglement (EU) nr. 524/2013, een platform voor online-geschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van online-geschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie vergemakkelijkt. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR

Artikel 25 - Wijziging van de algemene voorwaarden

GBE&W SAS behoudt zich het recht voor om in elk geval deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen echter pas van toepassing zijn op de Abonnee na een minimumperiode van 30 dagen na ontvangst van onze kennisgeving per e-mail. Indien de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden niet geschikt zijn voor een Abonnee, dient deze zijn abonnement per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail op te zeggen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, overeenkomstig de voorwaarden in het artikel "herroepingsrecht" van deze algemene verkoopvoorwaarden. Weigering om de nieuwe algemene voorwaarden te aanvaarden moet expliciet zijn. Zonder expliciete wilsuiting vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen wordt de Abonnee geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 26 - Toepasselijke wetgeving

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gereguleerd door het Nederlandse recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. De Abonnee erkent dat de communicatie en de geautomatiseerde gegevens van Gambettesbox.com door de partijen worden beschouwd als bewijs van uitwisselingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 27 - Bevoegdheidsclausule

De partijen erkennen dat elk geschil, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken afhankelijk van de aard van het geschil.

Artikel 29 – Je abonnement pauzeren

29.1 Voorwaarden

Alleen Gambettes Box abonnees met een maandabonnement kunnen hun abonnement pauzeren volgens de onderstaande voorwaarden.

29.2 Data

Je kunt je abonnement stopzetten voor de boxen tussen februari en augustus. Je doet dit door voor de 20e van de voorafgaande maand naar “Mijn account” te gaan en je abonnement te pauzeren.

Tijdens de zomerperiode (mei-augustus) kun je twee boxen achter elkaar “skippen”. Buiten de zomerperiode kun je niet twee opeenvolgende boxen pauzeren.

29.3 Pauzeren

Ga naar Mijn account  en vervolgens naar Mijn abonnementen .

Als je meerdere abonnementen hebt, selecteer je het gewenste abonnement en klik je op de knop Pauzeer mijn abonnement .

Kies vervolgens de maand(en) die je wilt pauzeren. Je kunt je keuze wijzigen tot de in artikel 29.2. aangegeven termijnen, behalve wanneer er geen voorraad meer is. In dat geval kun je je keuze niet annuleren. De knop Pauzeer mijn abonnement  zal dan niet op je account verschijnen.

29.4 Beperking

Het pauzeren is beperkt tot drie boxen per jaar. Gambettes Box behoudt zich het recht voor om deze functie op elk moment uit te schakelen.